پروژه آب و فاضلاب بخشی از شهر خرم آباد

220,000 تومان

پروژه آب و فاضلاب آموزشی (غیر اجرایی) بخشی از شهر خرم آباد به مساحت 33 هکتار و تراکم جمعیت 600 نفر در هر هکتار، با استفاده از نرم افزار طراحی شبکه توزیع و انتقال آب، WaterGEMS و EPANET، به همراه گزارش پروژه pdf، فایل های اتوکد، اکسل محاسبات و فایل های نرم افزار  WaterGEMS V8i Select Series 6 و EPANET 2

بخش فاضلاب با استفاده از نرم افزار قدیمی SEWER (تحت داس) انجام شده است (نتایج نرم افزار در انتهای گزارش ضمیمه شده)

توضیحات

پروژه آب و فاضلاب آموزشی (غیر اجرایی) بخشی از شهر خرم آباد به مساحت 33 هکتار و تراکم جمعیت 600 نفر در هر هکتار، با استفاده از نرم افزار طراحی شبکه توزیع و انتقال آب، WaterGEMS و EPANET، به همراه گزارش پروژه pdf، فایل های اتوکد، اکسل محاسبات و فایل های نرم افزار  WaterGEMS V8i Select Series 6 و EPANET 2

بخش فاضلاب با استفاده از نرم افزار قدیمی SEWER (تحت داس) انجام شده است (نتایج نرم افزار در انتهای گزارش ضمیمه شده)

فهرست مطالب در این پروژه آموزشی به شرح زیر است:
مقدمه
معرفی منطقه طرح
انتخاب دوره طرح
پیش بینی جمعیت در سال های آینده
جمعیت در سال 1390
جمعیت در سال آغاز دوره طرح (سال 1395)
جمعیت در انتهای دوره طرح (سال 1410)
تراکم جمعیت در سال 1410
تعیین نیاز آبی (خانگی، عمومی، صنعتی، فضای سبز و آب به حساب نیامده)
مصارف خانگی
مصارف عمومی
مصارف تجاری و صنعتی
مصارف فضای سبز
آب به حساب نیامده (تلفات)
خلاصه برآورد مصرف سرانه آب
تعیین ضرایب حداکثر مصرف روزانه و حداکثر مصرف ساعتی
تعیین ضریب C1، ضریب حداکثر مصرف روزانه
تعیین ضریب C2 ، ضریب حداکثر مصرف ساعتی
تعیین حداکثر دبی مصرف سرانه روزانه
تعیین حداکثر دبی مصرف سرانه ساعتی
دبی حالت آتش نشانی
فاصله شیر های آتش نشانی
انواع شیرها
شیرهای قطع و وصل
شیرهای یک سویه
شیرهای هواگیر
شیرهای تخلیه
شیرهای فشارشکن
شیرهای آتش‌نشانی
انتخاب نوع لوله
محدودیت های فنی شبکه توزیع آب
الف) محدودیت سرعت
ب) محدودیت فشار
ج) محدودیت قطر
مخازن آب
نحوه تعیین حجم مفید مخازن آب زمینی
طراحی شبکه آبرسانی
انواع شبکه های توزیع
الف- شبکه های شاخه ای
ب- شبکه های حلقه ای
ج- شبکه های درهم
لوله گذاری شبکه توزیع
تعیین دبی برداشتی و ارتفاع هر گره
نرم افزار مورد استفاده آبرسانی
نتایج طراحی شبکه در حالت پیک ساعتی
بررسی شبکه در حالت آتش نشانی
طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب
تعیین دبی طرح
محاسبه دبی نشتاب Qinfilteration
محاسبه دبی آب سطحی نفوذی Qinflow
تعیین ضریب حداکثر جریان فاضلاب
تعیین متوسط مقدار سرانه فاضلاب خانگی (Qavr)
تعیین ضریب بهره برداری
تعیین سرعت و ارتفاع فاضلاب
لوله گذاری فاضلاب
محاسبه مساحت تحت پوشش فاضلابرو
محاسبه دبی فاضلاب رو ها
دبی فاضلاب ورودی به گره
نرم افزار مورد استفاده فاضلاب
منابع و مراجع